അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം ( ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ) 2016 ഏപ്രിൽ 26 മുതൽ മെയ് 2 വരെയും മെയ് 4 മുതൽ 9 വരെയും 23 മുതൽ 28 വരെയും....

Saturday, 8 August 2015

REVISED DA FROM 01.01.2015 - ORDER

Government have revised the Dearness Allowance of State Government Employees and Dearness Relief of Pensioners with effect from 01.01.2015. The GO is available in downloads.

Government have revised the Dearness Allowance of State Government Employees and Dearness Relief of Pensioners with effect from 01/01/2015. For details view..... GO(P)No.335/2015/Fin dated 07/08/2015

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
Government have revised the Dearness Allowance of State Government Employees and Dearness Relief of Pensioners with effect from 01/01/2015.

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
Government have revised the Dearness Allowance of State Government Employees and Dearness Relief of Pensioners with effect from 01/01/2015. For details view..... GO(P)No.335/2015/Fin dated 07/08/2015

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
Government have revised the Dearness Allowance of State Government Employees and Dearness Relief of Pensioners with effect from 01/01/2015. For details view..... GO(P)No.335/2015/Fin dated 07/08/2015

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
Government have revised the Dearness Allowance of State Government Employees and Dearness Relief of Pensioners with effect from 01/01/2015. For details view..... GO(P)No.335/2015/Fin dated 07/08/2015

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
Government have revised the Dearness Allowance of State Government Employees and Dearness Relief of Pensioners with effect from 01/01/2015. For details view..... GO(P)No.335/2015/Fin dated 07/08/2015

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ