അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം ( ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ) 2016 ഏപ്രിൽ 26 മുതൽ മെയ് 2 വരെയും മെയ് 4 മുതൽ 9 വരെയും 23 മുതൽ 28 വരെയും....

Saturday 9 April 2016

അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം                                     ( ഹൈസ്കൂൾ  വിഭാഗം )
 SRG പരിശീലനം : ഏപ്രിൽ 16  മുതൽ 19   വരെ
DRG പരിശീലനം : ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ 24  വരെ
അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം:- 2016 ഏപ്രിൽ 26  മുതൽ മെയ് 2 വരെയും മെയ് 4 മുതൽ 9 വരെയും 23 മുതൽ 28 വരെയും

Monday 17 August 2015

Staff Fixation 2015 -16 : Circular from DPI

Staff Fixation 2015 -16 : സപ്തംബർ 15നകം പൂർത്തിയാക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നല്കി. 
Circular                 Proforma

Friday 14 August 2015

Festival Allowance - Enhanced


Government have enhanced the Festival Allowance sanctioned to the Employees and Pensioners.For details view GO(P)No.361/2015/Fin Dated 13/8/ 2015
 

Wednesday 12 August 2015

Early Disbursement of Salary and Pension in connection with ONAM

Government have ordered early disbursement of Pay and Allowances for August 2015 and Pension for September 2015 in connection with ONAM.For details view GO(P)No 356/2015/Fin Dated 12/08/2015

Tuesday 11 August 2015

Bonus /Special Festival Allowance to State Govt Employees and Pensioners

Government have  sanctioned Bonus/Special Festival Allowance for 2014-15 to State Government Employees and pensioners.For details view GO(P)No.337/2015/Fin Dated 07/08 /2015 

Onam Advance 2015

Government have sanctioned Onam Advance to State Government Employees,part time contingent employees,NMR/CLR workers etc ..For details view downloads

Monday 10 August 2015

FIRST TERMINAL EXAMINATION -TIME TABLE

ഒന്നാം പാദവാർഷിക പരീക്ഷ സപ്തംബർ  7 മുതൽ 15 വരെ തീയ്യതികളിൽ നടക്കും. സമയക്രമം..

Saturday 8 August 2015

മുൻ രാഷ്ട്രപതി എ.പി. ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന് ആദരം : കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.


 അന്തരിച്ച മുൻ രാഷ്ട്രപതി എ.പി. ജെ അബ്ദുൾ കലാമിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകളും ഇന്ന്  (08.08.2015) തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു.